1        Definities

 

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

 

2        Toepassingsgebied

 

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

 BVBA GoGo! Projects behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

 

3        Informatie omtrent  BVBA GoGo! Projects

 

De Website wordt beheerd en uitgebaat door  BVBA GoGo! Projects, met maatschappelijke zetel aan de Brusselbaan 153, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België.

 BVBA GoGo! Projects is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0823.367.870  en draagt als BTW-identificatienummer BE 0823.367.870.

 

4        Contactname

 

Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van  BVBA GoGo! Projects bereiken via volgende gegevens:

E-mail:            hello@lava-lamp.be

Schriftelijk:      adres van de maatschappelijke zetel, Brusselbaan 153, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België

 

Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van  BVBA GoGo! Projects bereiken via volgende gegevens:

E-mail:            hello@lava-lamp.be

Schriftelijk:      adres van de maatschappelijke zetel, Brusselbaan 153, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België

 

5        Beschrijving en doel van de website

 

Met de Website biedt  BVBA GoGo! Projects U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf  BVBA GoGo! Projects en de door haar aangeboden producten en/of diensten.
  • een aankoopplatform, webshop, die U kan gebruiken om desgewenst producten en/of diensten te bestellen.
  • een communicatieplatform tussen U en  BVBA GoGo! Projects, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en  BVBA GoGo! Projects.

 

6        Gebruik

 

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan  BVBA GoGo! Projects U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

 

7        Talen

 

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands, Frans en Engels.

 

8        De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

 

Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze:

  • U selecteert de gewenste producten, en vult uw virtuele winkelwagentje,
  • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aavaardt, een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
  • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling.
  • U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (= “Bevestigingse-mail”).
  • Ná deze e-mail ontvangt U

de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn;

 

9        Het aanbod

 

 BVBA GoGo! Projects levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van   BVBA GoGo! Projects op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd.  BVBA GoGo! Projects kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

 BVBA GoGo! Projects verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites.  BVBA GoGo! Projects kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval  BVBA GoGo! Projects geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van  BVBA GoGo! Projects geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan  BVBA GoGo! Projects aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

 

10     De prijzen

 

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door  BVBA GoGo! Projects met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

 

11     Intellectuele eigendomsrechten

 

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van  BVBA GoGo! Projects. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van  BVBA GoGo! Projects.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot oplijsting voorgaande, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van  BVBA GoGo! Projects. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van  BVBA GoGo! Projects.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft  BVBA GoGo! Projects het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

 

12     Privacy

 

Meer informatie omtrent het privacybeleid van  BVBA GoGo! Projects vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: Privacyverklaring

______________________ 

© 2012, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.